تیم بومی سازی اودو در ایران


تیم فادو جزو اولین تیم های بومی سازی اودو در ایران می باشد.

فادو یکی از توسعه دهندگان اصلی متن باز اودو در ایران می باشد که تحت نظر انجمن oca فعالیت خود را شروع کرده است.